โรงเรียนในโครงการ

CAT ยังได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียน เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยได้นำความความรู้เรื่องเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ พร้อมแปลงสาธิตจริงเข้าไปติดตั้งภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)

ข้อมูลผักผลไม้